Artykuły

Drukuj
 • Dla osób pracujących:
  • poświadczone pieczęcią i podpisem pracodawcy z aktualną datą kopie formularzy ZUS (jeden z trzech wymienionych): ZUS ZUA lub ZUS RMUA lub ZUS ZZA,
  • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, wystawione przez pracodawcę, potwierdzone pieczęcią i podpisem pracodawcy z aktualną datą,
  • aktualnie potwierdzona przez płatnika legitymacja ubezpieczeniowa - ważność 30 dni od daty potwierdzenia (przez 30 dni po ustaniu zatrudnienia - zwolnieniu - przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń),
 • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • druk ZUS ZUA (dla pierwszej karty) i potwierdzenie opłacenia składek w postaci wyciągu z konta bankowego zawierającego informację o składce na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenia pocztowego (z aktualną datą).
 • Dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy lub otrzymujących świadczenia z ośrodka pomocy społecznej:
  • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydane przez płatnika składek - powiatowy urząd pracy lub ośrodek pomocy społecznej, o ile spełnia cechy dokumentów urzędowych.
 • Dla osób ubezpieczonych w KRUS:
  • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego z KRUS oraz bieżąca opłata składki.
 • Dla emerytów i rencistów:
  • ostatni odcinek emerytury lub renty,
  • legitymacja emeryta/rencisty, wydana przez ZUS,
  • decyzja o pobieraniu świadczenia,
  • w przypadku osób otrzymujących świadczenia z ZUS, KRUS oraz z resortowych biur emerytalno - rentowych, a także osób pobierających świadczenia z zagranicy, które mają je przesyłane na konta bankowe - wyciąg z konta bankowego wraz z innym dokumentem potwierdzającym prawo do tytułu.
 • Dla członków rodzin ubezpieczanych przez swoich bliskich (współmałżonków, rodziców, dziadków itp.):
  • jeśli osoba ubezpieczająca jest pracobiorcą - oprócz druku ZUS ZUA, ZUS RMUA lub ZUS ZZA - druk ZUS ZCNA (ZUS ZCZA), poświadczony pieczęcią i podpisem pracodawcy, z aktualną datą,
  • jeśli osoba ubezpieczająca prowadzi działalność gospodarczą - oprócz zaświadczenia o opłaceniu składek - kopia druku ZUS ZCNA (ZUS ZCZA) z pieczęcią ZUS, poświadczona przez ubezpieczającego, z aktualną datą,
  • jeśli osoba ubezpieczająca jest zarejestrowana w urzędzie pracy - zaświadczenie z PUP z adnotacją o zgłoszeniu członka (członków) rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • jeśli osoba ubezpieczająca otrzymuje świadczenia z ośrodka pomocy społecznej - zaświadczenie, że przy jej świadczeniu członek rodziny został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • jeśli osoba ubezpieczająca jest ubezpieczona w KRUS - zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie członka (członków) rodziny do ubezpieczenia w KRUS i ostatni odcinek wpłaty,
  • jeśli osoba ubezpieczająca jest emerytem lub rencistą - oprócz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie tej osoby - zaświadczenie z ZUS z informacją o zgłoszeniu członków rodziny. Ponadto członkowie rodziny - dzieci powyżej 18 roku życia zobowiązani są przedstawić ważną legitymację szkolną lub studencką.
2011 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates