Izba przyjęć

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Oddziały i poradnie»Izba przyjęć

Izba przyjęć

Centralna Izba przyjęć

 

Kierownik Izby Przyjęć: dr Krystian Giza
Pielęgniarka Koordynująca: Teresa Polak


Kontakt:


Centralna Izba Przyjęć: +48 32 396 32 67, +48 32 396 32 01
Rejestracja Centralnej Izby Przyjęć: +48 32 396 32 07


Lokalizacja:

Centralna Izba Przyjęć znajduje się na parterze Bloku Nr 5 z dogodnym wejściem od ulicy B.Prusa

 

W Centralnej Izbie Przyjęć

przyjmowani są pacjenci, którzy:

 • mają skierowanie do szpitala celem przyjęcia w trybie planowym,

 • są przywiezieni przez Pogotowie Ratunkowe z powodu zagrożenia życia lub zdrowia,

lub

 • wymagają pilnej interwencji medycznej z powodu zagrożenia życia lub zdrowia.

   

Informujemy, że przyjęcia w trybie nagłym odbywają się całodobowo
przez 7 dni w tygodniu.

Informujemy, że Lekarz POZ ma obowiązek przyjmowania chorych w dni powszednie w godz. od 08:00 do 18:00, a także obowiązek wskazania swoim pacjentom świadczeniodawcę, który będzie udzielał pomocy po godz. 18:00 oraz w sobotę, w niedzielę i w dni ustawowo wolne od pracy. Wykaz podmiotów posiadających kontrakt z ŚOW NFZ na wykonywanie świadczeń w zakresie POZ – świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajduje się na stronie NFZ w zakładce Gdzie się leczyć (nfz.gov.pl)


O Nas

 • Centralna Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów w trybie nagłym w stanach zagrożenia życia
  i zdrowia oraz w trybie
  planowym.

 • Centralna Izba Przyjęć wyposażona jest w aparaturę medyczną pozwalającą monitorować parametry życiowe pacjentów.

 • W lokalizacji Centralnej Izby Przyjęć znajdują się pracownie: RTG, EKG, USG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego oraz Laboratoriom Analityczne.
 • Personel medyczny Centralnej Izby Przyjęć stanowi profesjonalna kadra złożona z lekarzy dyżurnych poszczególnych oddziałów oraz pielęgniarek i ratowników medycznych.


Warunki przyjęcia do Szpitala

 • Pacjenci przyjmowani są do szpitala w systemie systemie planowym po wcześniejszym ustalaniu terminu hospitalizacji w sekretariacie danego oddziału.

 • Przyjęcia planowe obywają się od poniedziałku do piątku (w godzinach 7:00-14:35)
  w Rejestracji
  Centralnej Izby Przyjęć.

 • W dniu przyjęcia do szpitala pacjent powinien posiadać wcześniejsze wypisy, wyniki badań diagnostycznych, dowód osobisty oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie.


Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest w szczególności:

 1. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),

  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,

  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy,

 1. dla osób prowadzących działalność gospodarczą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 2. dla osoby ubezpieczonej w KRUS zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS ( dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej),

 3. dla emerytów i rencistów legitymacja emeryta lub rencisty (w przypadku legitymacji wydanej przez ZUS powinna zawierać oznaczenie oddziału wojewódzkiego NFZ, 3 i 4 cyfra numeru legitymacji) zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER, MSWiA…) aktualny odcinek emerytury lub renty, dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym szczególności odcinek przekazu lub wyciągu (ze wskazaniem w tytule przelewu kwoty potrąconej składki i kod oddziału NFZ),

 4. dla osoby bezrobotnej aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,

 5. dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

 6. dla członka rodziny osoby ubezpieczonej dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA lub druk ZUS ZCA) aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz
  z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, legitymacja emeryta / rencisty
  z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999r. lub później wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia (dotyczy tylko KRUS, w pozostałych przypadkach płatnik wydaje zaświadczenia o członkach rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego)

 7. dla uczniów i studentów dokumenty takie jak dla innych członków rodziny oraz aktualna legitymacja uczniowska lub studencka (dla osób po 18 roku życia),

 8. dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń
  z pomocy społecznej decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,

 9. dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Porozumienia o
  Wolnym Handlu poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkania na terenie RP) karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA,