Staż i praktyka

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Staż i praktyka

Staż i Praktyka

Staż i Praktyka

Dla stażysty

Wykaz niezbędnych dokumentów, które powinien złożyć lekarz zatrudniony w innej placówce służby zdrowia, ubiegający się o przystąpienie do stażu kierunkowego w ramach specjalizacji w oddziale /komórce organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

W przypadku ubiegania się o staż kierunkowy lekarz powinien złożyć następujące dokumenty:

1. Pisemny wniosek o zgodę Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu oraz akceptację kierownika oddziału / komórki, na podjęcie stażu cząstkowego w określonej komórce i w danym zakresie (proponowany wzór – załącznik nr 1).

2. Porozumienie zawarte z zakładem „Kierującym”, które powinno zawierać potwierdzenie:
a) objęcia lekarza ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres trwania stażu kierunkowego,
b) posiadania przez lekarza aktualnych badań lekarskich (tzw. zdolności do pracy),
c) przeszkolenia lekarza w zakresie BHP i p.poż.

3. Karta obiegowa, która jest niezbędnym dokumentem przed przystąpieniem do stażu – do wydruku w załączeniu (druk karty obiegowej).

W przypadku braku w porozumieniu zapisów potwierdzających spełnienie przez lekarza w wym. warunków wymagane są kopie dokumentów potwierdzających.
Proponowany wzór Porozumienia zawieranego pomiędzy Zakładem Kierującym, a Zakładem Przyjmującym stanowi
załącznik nr 2.

Komplet dokumentów dotyczących stażu należy złożyć na 14 dni przed jego rozpoczęciem w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu lub w Dziale Kadr.
Niedopełnienie formalności skutkuje niedopuszczeniem do realizacji stażu.

Szpital akceptuje wzory wniosku oraz Porozumienia/Umowy właściwe dla Zakładu Kierującego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 39 63 232.

 

Dla Praktykanta

Wykaz niezbędnych dokumentów, które powinien złożyć uczeń/student, ubiegający się o przystąpienie do praktyki zawodowej w oddziale / komórce organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

W przypadku ubiegania się o praktykę zawodową uczeń/student powinien złożyć następujące dokumenty:

1. Pisemny wniosek o zgodę Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu oraz akceptację kierownika oddziału / komórki, na podjęcie praktyki zawodowej w określonej komórce i w danym zakresie (załącznik nr 1).

Prośbę o wyrażenie zgody na odbycie praktyk zawodowych należy złożyć na 14 dni przed ich rozpoczęciem w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

2. W przypadku akceptacji wniosku osoba ubiegająca się o praktykę otrzymuje pisemną zgodę na jej realizację na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Otrzymany dokument upoważnia ucznia/studenta do wystąpienia do Uczelni z prośbą o zawarcie porozumienia wg załączonego wzoru (załącznik nr 2).

3. Karta obiegowa, która jest niezbędnym dokumentem przed przystąpieniem praktyk – do wydruku w załączeniu (druk karty obiegowej)

4. Zobowiązanie do zachowania poufności – do wydruku w załączeniu (druk)

Uprzejmie prosimy o niedokonywanie we własnym zakresie zmian wzoru Porozumienia.

Komplet dokumentów dotyczących praktyk należy złożyć na 14 dni przed rozpoczęciem w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu lub w Dziale Kadr.

Niedopełnienie formalności skutkuje niedopuszczeniem do realizacji praktyk. Szpital akceptuje wzory wniosku oraz Porozumienia/Umowy właściwe dla Uczelni.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 39 63 232.