Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Oddziały i poradnie»Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik Zakładu:

mgr piel. Małgorzata Kuduk

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarka oddziałowa:

Ewa Świderska

Liczba łóżek : 64

O nas
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską dla osób z różnymi przewlekłymi schorzeniami wieku starczego. Niezależnie od wieku przyjmowane są również osoby dorosłe, będące po udarach, wylewach, po urazach kręgosłupa i zabiegach operacyjnych wymagających rehabilitacji. Zapewniamy specjalistyczne konsultacje lekarskie tj. neurologiczną, laryngologiczną, okulistyczną itd. a także rehabilitację, konsultacje i opiekę psychologa, opiekę duszpasterską.
Pacjenci mają możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę. Dysponujemy Pracownią Rehabilitacyjną wyposażoną w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny. Mamy liczną dobrze wyszkoloną kadrę fizykoterapeutów, którzy prowadzą codzienną rehabilitację w zależności od schorzeń i potrzeb pacjentów.
Pacjenci objęci są całodobową profesjonalną opieką i pielęgnacją przez wyszkolony personel pielęgniarski a także opiekunki osób starszych, zapewniając tym samym właściwą opiekę pielęgnacyjną i dobre samopoczucie pacjentów i miłą, domową, ciepłą atmosferę. Staramy się, by pacjenci przebywający u nas byli otaczani troską i życzliwością przez wszystkie osoby posługujące chorym.

Warunki przyjęcia na oddział

Złożenie prawidłowo wypełnionej dokumentacji (druki dostępne w sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7, w siedzibie ZOL-u, ul. Aleja Legionów 49 oraz na stronie internetowej www.szpital1.bytom.pl).

Złożenie kserokopii dokumentów (wypisów z pobytów szpitalnych, dowodu osobistego, karty NFZ, karty ZUS, decyzji o przyznaniu emerytury/renty, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli pacjent takowe posiada). Z uwagi na wejście w życie przepisów RODO przyjmuje się, że wykonanie i zachowanie kopii dowodu tożsamości pacjenta jest dopuszczalne tylko w przypadku wyrażenia na to swobodnej i dobrowolnej zgody przez pacjenta, zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych za zgodą osoby, której dotyczą. W przypadku braku zgody pacjenta na przekazanie kserokopii dokumentów prosimy o zabranie dokumentów do wglądu przy przyjęciu pacjenta do zakładu.

Pacjent nie może chorować na choroby nowotworowe, psychiczne oraz alkoholowe.

Prawidłowo wypełnione wnioski oraz kserokopie dokumentów należy składać w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który mieści się przy Al. Legionów 49 w Bytomiu. Po złożeniu wniosku i dokumentów, zostanie on rozpatrzony.

O terminie przyjęcia pacjent lub rodzina pacjenta zostaje poinformowana telefonicznie przez sekretariat Zakładu.

Wniosek wraz ze wskazanymi załącznikami składa rodzina pacjenta, opiekun prawny/faktyczny lub pracownik socjalny.

Zalecamy, aby w dniu przyjęcia, Pacjent posiadał aktualne wyniki badań krwi, w tym morfologii, cukru, elektrolitów oraz kreatyniny. Badania powinny zostać wykonane nie później niż 7 dni przed przyjęciem. Aktualne wyniki badań pozwolą zapewnić właściwą opiekę medyczną od pierwszego dnia pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Pacjent ponosi częściowo koszty pobytu w ZOL-u. Pacjent przebywający w Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczna opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym ,że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% dochodu miesięcznego, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osób przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych.

Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.

W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody (chory nieprzytomny) na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody.

Wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu lub pod numerem telefonu 32 281 92 41-43 wew. 224 w dni robocze od godziny 11:00 do 13:00.

Ważne dokumenty

– Informacja dla pacjenta dot, przetwarzania danych osobowych [pobierz]

– Oświadczenie o rachunku bankowym [pobierz]

– Skierowanie [pobierz]

– Zgoda pacjenta [pobierz]

– Zgoda pacjenta 2 [pobierz]

– Opinia lekarska [pobierz]

– Oświadczenie o dochodach [pobierz]

– Zalecamy, aby w dniu przyjęcia, Pacjent posiadał aktualne wyniki badań krwi, w tym morfologii, cukru, elektrolitów oraz kreatyniny. Badania powinny zostać wykonane nie później niż 7 dni przed przyjęciem. Aktualne wyniki badań pozwolą zapewnić właściwą opiekę medyczną od pierwszego dnia pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Kontakt

Centrala 32 281 92 41-43
Kierownik Zakładu wew. 223

Dyżurka lekarska 226
Dyżurka pielęgniarska wew. 222- II piętro, 235- III piętro
Sekretariat wew. 224

Konto Bankowe: ING Bank Śląski S.A. 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

WAŻNE!

DO ZAKŁADU NIE PRZYJMUJE SIĘ PACJENTÓW, JEŻELI PODSTAWOWYM WSKAZANIEM JEST CHOROBA NOWOTWOROWA, CHOROBA PSYCHICZNA LUB UZALEŻNIENIE W SZCZEGÓLNOŚCI OD ALKOHOLU.