Polityka prywatności

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

 1. Właścicielem serwisu http://www.szpital1.bytom.pl/ oraz Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
  z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala, numer KRS 0000079907, numer NIP 6260340173, numer REGON 270235840, telefon kontaktowy tel. (32) 39 63 200, E-mail: info@szpital1.bytom.pl

 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@szpital1.bytom.pl .

 1. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej korzystania
  i funkcjonowania serwisu, w zakresie ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.

 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 3. Celem poszanowania prawa do prywatności oraz zabezpieczenia danych, serwis używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach serwisu oraz ich zachowaniu poprzez:

  1. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),

  2. gromadzenie logów serwera www funkcjonującego pod adresem http://www.szpital1.bytom.pl/

 1. Administrator informuje, iż w przypadku podawania danych osobowych na ewentualnie dostępnych na stronie szpitala formularzach, są one traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z:

  1. wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Administratora,

  2. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

  3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

 1. Każda osoba (Użytkownik), której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po realizacji usługi na rzecz Użytkownika lub cofnięciu przez Niego zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

 3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle Administrator współpracuje w tym zakresie, na podstawie stosownych umów.