Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

 

Lokalizacja inwestycji: ul. Żeromskiego 7

 

Umowa nr UDA-RPSL.10.01.00-24-02G5/20-00 z dnia 08.07.2020 r. zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna”.Działanie 10.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia” – 2 Typ projektu

 

  • Wydatki kwalifikowalne: 1 494 720,00 złDofinansowanie w projekcie (95%): 1 419 984,00 zł, w tym:

- wkład Funduszy Europejskich (85%) w ramach RPO WSL 2014-2020

  wartość dofinansowania ze środków EFRR: 1 270 512,00 zł

 Wartość Budżetu Państwa (10%)

  wartość dotacji celowej z budżetu krajowego: 149 472,00 zł

  • Wkład własny beneficjenta: 74 736,00 zł

 

Okres realizacji Projektu: 08.07.2020 r. - 28.02.2021 r.

 

Przedmiot Projektu:

 

Przedmiotem projektu jest zakup aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

Projekt przyczyni się do rozwoju profilaktyki zdrowotnej i wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez wykorzystanie nowoczesnego aparatu RTG z możliwością obrazowania cyfrowego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.