Remont Oddziału Chirirgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“Remont Oddziału Chirirgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu 

Wartość całkowita projektu 2 550 000,00 PLN
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 135 885,27 PLN 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Przedmiotem Projektu jest remont pomieszczeń piętra I, bloku I- Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Zakres prac obejmuje działania dostosowawcze do obowiązujących wymogów prawnych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w ramach, których funkcjonuje oddział szpitalny.

Prace budowlano-modernizacyjne wchodzące w zakres wnioskowanego projektu:
Ø       Roboty budowlane: oddział- roboty przygotowawcze i renowacyjne, ściany działowe, tynki, stolarka – częściowo, progi, ścianki, sufity ognioodporne (bez sufitów podwieszanych);
Ø       Roboty budowlane: winda +dobudówka(winda zewnętrzna);
Ø       Roboty budowlane: klatka schodowa;
Ø       Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO(bez montażu urządzeń sanitarnych) (bez montażu grzejników);
Ø       Instalacja wentylacji mechanicznej;
Ø       Instalacja elektryczna(bez montażu urządzeń odbiorczych)
Ø       Instalacja p-poż i oddymiania(bez montażu urządzeń);
Ø       Sieć komputerowa-bez urządzeń odbiorczych;

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez Wnioskodawcę.

Realizacja Inwestycji przyczyni się ponadto do poprawy dostępności mieszkańców regionu do świadczeń medycznych na wysokim poziomie oraz ograniczenia dysproporcji w dostępie do infrastruktury zdrowotnej. W efekcie Projekt przyczynia się poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu.

Założenia dotyczące Inwestycji mają na celu dostosowanie obiektu objętego projektem do obowiązujących norm i przepisów określonych przez Ministra Zdrowia. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006. W sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 9.1. RPO WSL „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego”. Przedsięwzięcie wpisuje się bezpośrednio w cel główny priorytetu, jakim jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu oraz cel główny działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego.