Staż i praktyka

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“


Home» Staż i praktyka

Staż i Praktyka

STAŻ I PRAKTYKA

Dla stażysty

 

Wykaz niezbędnych dokumentów, które powinien złożyć lekarz zatrudniony w innej placówce służby zdrowia, ubiegający się o przystąpienie do stażu kierunkowego w ramach specjalizacji w oddziale /komórce organizacyjnej SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

 

W przypadku ubiegania się o staż kierunkowy lekarz powinien złożyć następujące dokumenty:

 

 1. Pisemny wniosek o zgodę Dyrektora SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu oraz akceptację kierownika oddziału / komórki, na podjęcie stażu cząstkowego w określonej komórce i w danym zakresie – załącznik nr 1
 2. Porozumienie zawarte z zakładem „Kierującym”, które powinno zawierać potwierdzenie:
  a) objęcia lekarza ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw
  nieszczęśliwych wypadków na okres trwania stażu kierunkowego,
  b) posiadania przez lekarza aktualnych badań lekarskich (tzw. zdolności do pracy),
  c) przeszkolenia lekarza w zakresie BHP i p.poż.
 3. Karta obiegowa, która jest niezbędnym dokumentem przed przystąpieniem do stażu – do pobrania w Dziale Kadr w dniu rozpoczęcia.

 

W przypadku braku w porozumieniu zapisów potwierdzających spełnienie przez lekarza w wym. warunków wymagane są kopie dokumentów potwierdzających.

 

Proponowany wzór Porozumienia zawieranego pomiędzy Zakładem Kierującym, a Zakładem Przyjmującym stanowi załącznik nr 2

 

Komplet dokumentów dotyczących stażu należy złożyć na 14 dni przed jego rozpoczęciem w Sekretariacie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu lub w Dziale Kadr.

 

Niedopełnienie formalności skutkuje niedopuszczeniem do realizacji stażu.

 

Szpital akceptuje wzory wniosku oraz Porozumienia/Umowy właściwe dla Zakładu Kierującego.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 39 63 232.

 

 

Dla Praktykanta

Wykaz niezbędnych dokumentów, które powinien złożyć uczeń/student, ubiegający się o przystąpienie do praktyki zawodowej w oddziale / komórce organizacyjnej SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

 

 

W przypadku ubiegania się o praktykę zawodową uczeń/student powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o zgodę Dyrektora SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu oraz akceptację kierownika oddziału / komórki, na podjęcie praktyki zawodowej w określonej komórce i w danym zakresie –załącznik nr 1

 

Prośbę o wyrażenie zgody na odbycie praktyk zawodowych należy złożyć na 14 dni przed ich rozpoczęciem w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

 

 1. W przypadku akceptacji wniosku osoba ubiegająca się o praktykę otrzymuje pisemną zgodę na jej realizację na terenie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Otrzymany dokument upoważnia ucznia/studenta do wystąpienia do Uczelni z prośbą o zawarcie porozumienia wg załączonego wzoru – załącznik nr 2
 2. Karta obiegowa, która jest niezbędnym dokumentem przed przystąpieniem praktyk – do pobrania w Dziale Kadr w dniu rozpoczęcia.
 3. Zobowiązanie do zachowania poufności – do wydruku w załączeniu (druk)

 

Komplet dokumentów dotyczących praktyk należy złożyć na 14 dni przed rozpoczęciem w Sekretariacie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu lub w Dziale Kadr.

 

Niedopełnienie formalności skutkuje niedopuszczeniem do realizacji praktyk.

 

Szpital akceptuje wzory wniosku oraz Porozumienia/Umowy właściwe dla Uczelni.

 

Każda osoba zainteresowana stażem lub praktyką w naszym szpitalu zobowiązana jest do przygotowania we własnym zakresie i zakładania w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko  (wzór).

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 39 63 232.