Dla Stażysty

Drukuj

Staże kierunkowe


 Wykaz niezbędnych dokumentów, które powinien złożyć lekarz zatrudniony w innej placówce służby zdrowia, ubiegający się o przystąpienie do stażu kierunkowego w ramach specjalizacji w oddziale /komórce organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

 

W przypadku ubiegania się o staż kierunkowy lekarz powinien złożyć następujące dokumenty:
  
1. Pisemny wniosek o zgodę Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu oraz akceptację kierownika oddziału / komórki, na podjęcie stażu cząstkowego w określonej komórce i w danym zakresie (proponowany wzór – załącznik nr 1).

2. Porozumienie zawarte z zakładem „Kierującym”, które powinno zawierać
potwierdzenie:
a)    objęcia lekarza ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw
     nieszczęśliwych wypadków na okres trwania stażu kierunkowego,
b)    posiadania przez lekarza aktualnych badań lekarskich (tzw. zdolności do pracy),
c)     przeszkolenia lekarza w zakresie BHP i p.poż.
3. Karta obiegowa, która jest niezbędnym dokumentem przed przystąpieniem do stażu – do wydruku w załączeniu (druk karty obiegowej).


W przypadku braku w porozumieniu zapisów potwierdzających spełnienie przez lekarza w wym. warunków wymagane są kopie dokumentów potwierdzających. Proponowany wzór Porozumienia zawieranego pomiędzy Zakładem Kierującym,
a Zakładem Przyjmującym stanowi załącznik nr 2.

Komplet dokumentów dotyczących stażu należy złożyć na 14 dni przed jego rozpoczęciem w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu lub w Dziale Kadr.
Niedopełnienie formalności skutkuje niedopuszczeniem do realizacji stażu.

Szpital akceptuje wzory wniosku oraz Porozumienia/Umowy właściwe dla Zakładu Kierującego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 39 63 232.

.

 

2011 Dla Stażysty. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates