Dla Stażysty

Drukuj

Staże kierunkowe


 


Wykaz niezbędnych dokumentów, które powinien złożyć lekarz zatrudniony w innej placówce służby zdrowia, ubiegający się o przystąpienie do stażu kierunkowego w ramach specjalizacji w oddziale / komórce organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

W przypadku ubiegania się o staż kierunkowy lekarz powinien złożyć następujące dokumenty:
  
 

1. Pisemny wniosek o zgodę Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
    oraz akceptację kierownika  oddziału / komórki, na podjęcie stażu
    cząstkowego w określonej komórce i w danym zakresie (proponowany
    wzór –
(załącznik nr 1).

2. Porozumienie zawarte z zakładem „Kierującym”, które powinno zawierać
    potwierdzenie:

a)    objęcia lekarza ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw
     nieszczęśliwych wypadków na okres trwania stażu kierunkowego,
b)    posiadania przez lekarza aktualnych badań lekarskich (tzw. zdolności do pracy),
c)     przeszkolenia lekarza w zakresie BHP i p.poż.


W przypadku braku w porozumieniu zapisów potwierdzających spełnienie przez lekarza wym. warunków wymagane są kopie dokumentów potwierdzających. Proponowany wzór Porozumienia zawieranego pomiędzy Zakładem Kierującym,
a
Zakładem Przyjmującym stanowi (załącznik nr2).

Komplet dokumentów dotyczących stażu należy złożyć na 14 dni przed jego rozpoczęciem w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego Nr1 w Bytomiu.

Szpital akceptuje wzory wniosku oraz Porozumienia/Umowy dla Szpitala Kierującego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 39 63 232.

 

2011 Dla Stażysty. Dział Obsługi Informatycznej
Powered by Joomla 1.7 Templates