Aktualności

Nasza misja:

“Zdrowie pacjenta celem nadrzędnym“
Modernizacja Izby Przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Modernizacja Izby Przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Modernizacja Izby Przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

2009 r.-
Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opracowano projekt osłon stałych,

2010 r.-
Wykonano „Modernizację Izby Przyjęć oraz przebudowę pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu”.

Korzyści: Poprawienie komfortu leczenia pacjentów

Okres realizacji inwestycji: 2009 – 2010 r.

Cel inwestycji: Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów Szpitala. Dostosowanie budynków do wymogów określonych przepisami prawa.

Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu
W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano następujące zadania:

2007 r.–
wykonanie dokumentacji Termomodernizacji Szpitala Specjalistycznego nr 1,

2008 r.–
wymiana stolarki okiennej (Budynek nr I i Budynek nr V (cześciowo)),

2009 r.-
wymiana stolarki okiennej:

Budynek nr V -pozostała część,
Budynek nr IV- całość,
Budynek nr III- 2 okna Oddział Urologii,
częściowa wymiana stolarki drzwiowej,
termomodernizacja Budynku nr I,
remont fragmentu dachu Budynku Szpitala zlokalizowanego przy al. Legionów 49 (darowizna),
rozpoczęcie termomodernizacji fragmentu południowo- wschodniego budynku nr 3 Szpitala.

2010 r.-

kontynuacja zadania pn. termomodernizacja fragmentu południowo- wschodniego budynku nr 3 Szpitala,
ocieplenie stropodachu wraz z przełożeniem pokrycia dachowego- budynek nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 1,
rozpoczęcie termomodernizacji budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7- etap 1 (docieplenie),
termomodernizacja budynku nr 2 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7- etap 1,
rozpoczęcie termomodernizacji budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49- etap 1 (docieplenie),

2011 r.-

ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49- etap 1.
termomodernizacja budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7- etap 1 (docieplenie),
termomodernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przy al. Legionów 49- etap 1 (docieplenie),
Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego RPO WŚL na lata 2007-2013

2012 r.-

Lokalizacja inwestycji: Aleja Legionów 49

dołożenie wełny mineralnej i przykrycie płytami gipsowymi – budynek B-1 Szpital Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy Al. Legionów 49,
termomodernizacja budynku administracji,
wymiana stolarki drzwiowej w budynku B1,
promocja projektu: tablice informacyjno-pamiątkowe.

2013 r.-

Lokalizacja inwestycji: ulica Żeromskiego 7

aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji budynku nr 3, budynku nr 4 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu,
termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu – wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku nr 3 oraz ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku nr 4.

Zadania współfinansowane ze środków budżetu Miasta Bytomia oraz budżetu państwa w ramach projektu „Kompleksowe działania na rzecz tworzenia regionalnego ośrodka szpitalnego w mieście Bytomiu”

Korzyści: Poprawienie komfortu leczenia pacjentów, zwiększenie efektu ekologicznego i ekonomicznego poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz poprawienie estetyki Szpitala.

Planowany okres realizacji inwestycji: 2007-2014 r.

Cel inwestycji: Poprawa stanu technicznego budynków szpitala.

Remont Oddziału Chirirgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Remont Oddziału Chirirgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu 

Wartość całkowita projektu 2 550 000,00 PLN
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 135 885,27 PLN 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013                 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Przedmiotem Projektu jest remont pomieszczeń piętra I, bloku I- Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Zakres prac obejmuje działania dostosowawcze do obowiązujących wymogów prawnych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w ramach, których funkcjonuje oddział szpitalny.

Prace budowlano-modernizacyjne wchodzące w zakres wnioskowanego projektu:
Ø       Roboty budowlane: oddział- roboty przygotowawcze i renowacyjne, ściany działowe, tynki, stolarka – częściowo, progi, ścianki, sufity ognioodporne (bez sufitów podwieszanych);
Ø       Roboty budowlane: winda +dobudówka(winda zewnętrzna);
Ø       Roboty budowlane: klatka schodowa;
Ø       Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO(bez montażu urządzeń sanitarnych) (bez montażu grzejników);
Ø       Instalacja wentylacji mechanicznej;
Ø       Instalacja elektryczna(bez montażu urządzeń odbiorczych)
Ø       Instalacja p-poż i oddymiania(bez montażu urządzeń);
Ø       Sieć komputerowa-bez urządzeń odbiorczych;

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez Wnioskodawcę.

Realizacja Inwestycji przyczyni się ponadto do poprawy dostępności mieszkańców regionu do świadczeń medycznych na wysokim poziomie oraz ograniczenia dysproporcji w dostępie do infrastruktury zdrowotnej. W efekcie Projekt przyczynia się poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu.

Założenia dotyczące Inwestycji mają na celu dostosowanie obiektu objętego projektem do obowiązujących norm i przepisów określonych przez Ministra Zdrowia. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006. W sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 9.1. RPO WSL „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego”. Przedsięwzięcie wpisuje się bezpośrednio w cel główny priorytetu, jakim jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu oraz cel główny działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego.

Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Lokalizacja inwestycji
Aleja Legionów 49

Umowa nr UDA-RPSL.05.03.00-00-183/11-00 z dnia 4 czerwca 2012 r. zawarta w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V „Środowisko”
Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” nr projektu – 1258

 

Wartość inwestycji:

całkowita wartość Projektu: 2.267.835,62 zł, w tym:

 

 

 • wydatki kwalifikowane: 1.823.435,87 zł, z czego:
 • dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013: 1.549.920,48 zł,
 • wkład własny beneficjenta: 273.515,39 zł.

 

Okres realizacji projektu: od 2 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu polegająca na wykonaniu docieplenia i renowacji dachu, częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku oddziału obserwacyjno – zakaźnego i hepatologii zakaźnej i budynku administracyjnego oraz likwidacji istniejącej kotłowni gazowej na rzecz wymiennika wysokich parametrów PEC Bytom. Projekt w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zakres rzeczowy inwestycji:

 1. Prace przygotowawcze: wykonanie Studium Wykonalności;
 2. Prace termomodernizacyjne budynku B1: termomodernizacja budynku B1 (ocieplenie + okna), wymiana stolarki drzwiowej;
 3. Ocieplenie dachu budynku B1: ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, dołożenie wełny mineralnej i przykrycie płytami gipsowymi;
 4. Kotłownia;
 5. Prace termomodernizacyjne budynku administracji: termomodernizacja budynku administracji;
 6. Promocja Projektu: tablice informacyjno- pamiątkowe.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacja

Sieci Szpitali

W związku z wejściem w życie tzw. „sieci szpitali”, w Bytomiu zmienia się organizacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Będzie ona realizowana w trzech bytomskich szpitalach.

Od poniedziałku 6 listopada 2017 r. pacjenci w celu uzyskania stacjonarnej opieki medycznej mogą się zgłaszać do:

 • Szpitala Specjalistycznego nr 2 przy ul. Batorego 15 (opieka nocna i świąteczna dla osób poniżej 18. roku życia),
 • SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 przy al. Legionów 10 (opieka nocna i świąteczna dla osób powyżej 18. roku życia).

W celu skorzystania z opieki wyjazdowej należy zgłosić konieczność zlecenia świadczenia zdrowotnego telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 przy ul. Żeromskiego 7.

Ważna dla pacjenta jest także informacja, że od 6 listopada, nie będzie już można korzystać ze świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, realizowanej dotychczas w Przychodni Sigma –Bi przy ul. Chrzanowskiego 23.

Warto zaznaczyć, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Zatrudnimy

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zatrudni:

 • LEKARZA SPECJALISTĘ – CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
 • LEKARZA SPECJALISTĘ – HEMATOLOGA
 • LEKARZA SPECJALISTĘ – GERIATRĘ
 • LEKARZA SPECJALISTĘ – CHIRURGA
 • LEKARZA SPECJALISTĘ – NEUROLOGA

INFORMACJA DZIAŁ KADR tel. 32/39-63-232

Nawigacja